Algemene Voorwaarden ACT & Wandelcoach

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met ACT- en Wandelcoach Patricia Roobol.

Algemene Voorwaarden

Versie 1: 05 september 2021

Algemene voorwaarden Wandel- en ACT coach Patricia Roobol Kortenhoef

Definities

 1. Wandel- en ACT coach Kortenhoef: Wandel- en ACT Coach Patricia Roobol Kortenhoef, gevestigd te Kortenhoef onder KvK nr. nog niet .
 2. Klant: degene met wie Wandel- en ACT coach Kortenhoef een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Wandel- en ACT coach Kortenhoef en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door Wandel- en ACT coach Kortenhoef.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Wandel- en ACT coach Kortenhoef hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw.
 2. Alle prijzen die Wandel- en ACT coach Kortenhoef hanteert voor zijn producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kanWandel- en ACT coach Kortenhoef te allen tijde wijzigen. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Wandel- en ACT coach Kortenhoef vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wandel- en ACT coach Kortenhoef, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door Wandel- en ACT coach Kortenhoef een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. Wandel- en ACT coach Kortenhoef heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Wandel- en ACT coach Kortenhoef prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Wandel- en ACT coach Kortenhoef op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, te weten binnen 14 dagen na de factuurdatum, dan is de klant van rechtswege in verzuim.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Wandel- en ACT coach Kortenhoef.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Wandel- en ACT coach Kortenhoef zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Wandel- en ACT coach Kortenhoef op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Wandel- en ACT coach Kortenhoef, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wandel- en ACT coach Kortenhoef te betalen.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Wandel- en ACT coach Kortenhoef enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wandel- en ACT coach Kortenhoef voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Wandel- en ACT coach Kortenhoef heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, na overleg met de klant.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Intellectueel eigendom

 1. Wandel- en ACT coach Kortenhoef behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandel- en ACT coach Kortenhoef (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. Zowel de klant als Wandel-en ACT coach Patricia Roobol Kortenhoef houdt iedere vertrouwelijke informatie (in welke vorm dan ook) die hij gedurende de coaching verkrijgt geheim.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Wandel- en ACT coach Kortenhoef tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Wandel- en ACT coach Kortenhoef geleverde diensten.

Klachten

 1. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Wandel- en ACT coach Kortenhoef daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Wandel- en ACT coach Kortenhoef in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Wandel- en ACT coach Kortenhoef gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Wandel- en ACT coach Kortenhoef.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Wandel- en ACT coach Kortenhoef ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Wandel- en ACT coach Kortenhoef

 1. Wandel- en ACT coach Kortenhoef is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Wandel- en ACT coach Kortenhoef aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Wandel- en ACT coach Kortenhoef is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Wandel- en ACT coach Kortenhoef aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Wandel- en ACT coach Kortenhoef vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Wandel- en ACT coach Kortenhoef toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Wandel- en ACT coach Kortenhoef niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Wandel- en ACT coach Kortenhoef in verzuim is.
 3. Wandel- en ACT coach Kortenhoef heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Wandel- en ACT coach Kortenhoef kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Wandel- en ACT coach Kortenhoef in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Wandel- en ACT coach Kortenhoef kan worden toegerekend in een van de wil van Wandel- en ACT coach Kortenhoef onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Wandel- en ACT coach Kortenhoef kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, onvoorziene opname in het ziekenhuis, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Wandel- en ACT coach Kortenhoef 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Wandel- en ACT coach Kortenhoef er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Wandel- en ACT coach Kortenhoef is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Beëindiging van de Overeenkomst

Coaching en training vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Partijen kunnen op elk moment,  met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke overeenkomst, de coaching of de training beëindigen , door middel van een schriftelijke verklaring aan betrokkenen. Beëindiging laat de betalingsverplichtingen van de klant voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden onverlet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Wandel- en ACT coach Kortenhoef is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Wandel- en ACT coach Kortenhoef zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wandel- en ACT coach Kortenhoef is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 05 september 2021.